Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Πανελλαδικές 08 Στατιστικά Εξετάσεων Στατιστικά Πανελλαδικών 2004

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2003 - 2004

 Παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών 2004 για όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν πανελλαδικά όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε και τα ποσοστά των ετών 2002 και 2003. Τα ποσοστά που δίνονται ανα έτος και κατά βαθμολογία είναι επί τοις %.

Κλιμάκωση του Γενικού Βαθμού πρόσβασης των εξετασθέντων κατα κατεύθυνση επί του συνόλου των εξετασθέντων ανα κατεύθυνση
-

Κλίμακα

Βαθμολογίας

Θεωρητική Κατεύθυνση
Θετική
Κατεύθυνση
Τεχνολογική
Κατεύθυνση Ι
Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ
Σύνολο
Αριθμός Εξετασθ.

Ποσοστό % στο σύνολο

Αριθμός Εξετασθ.
Ποσοστό % στο σύνολο
Αριθμός Εξετασθ.
Ποσοστό % στο σύνολο
Αριθμός Εξετασθ.
Ποσοστό % στο σύνολο
Αριθμός Εξετασθ.
Ποσοστό % στο σύνολο
19 - 20
185
0,56
1005
7,22
21
3,79
406
0,97
1617
1,82
18 - 18,9
929
2,83
2254
16,18
62
11,19
1430
3,43
4675
5,25
17 - 17,9
1248
3,80
1988
14,27
64
11,55
2020
4,84
5320
5,97
16 - 16,9
1510
4,60
1688
12,12
57
10,29
2379
5,70
5634
6,33
15 - 15,9
1710
5,21
1316
9,45
47
8,48
2545
6,10
5618
6,31
14 - 14,9
1945
5,92
1078
7,74
53
9,57
2658
6,37
5734
6,44
13 - 13,9
2009
6,12
827
5,94
39
7,04
2689
6,44
5564
6,25
12 - 12,9
2160
6,58
689
4,95
35
6,32
2698
6,47
5582
6,27
11 - 11,9
2409
7,34
583
4,19
31
5,60
2817
6,75
5840
6,56
10 - 10,9
2618
7,97
511
3,67
20
4,69
3068
7,35
6223
6,99
9 - 9,9
2662
8,11
442
3,17
23
4,15
3099
7,43
6226
6,99
8 - 8,9
2788
8,49
370
2,66
19
3,43
3135
7,51
6312
7,09
7 - 7,9
2852
8,69
273
1,96
26
4,69
3374
8,09
6525
7,33
5 - 6,9
5279
16,08
520
3,73
32
5,78
6834
16,38
12665
14,22
0,1 - 4,9
2527
7,70
385
2,76
19
3,43
2573
6,17
5504
6,18
Σύνολο
32.831
100,00
13.929
100,00
554
100,00
41.725
100,00
89.039
100,00


Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης Μαθητών Γ΄ Λυκείου έτους 2004, σε σύγκριση με το 2002 και 2003 κατά μάθημα
Βαθμοί ->
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
5 - 9,9
0 - 4,9
Σχολ. Έτος->
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004

Νεοελληνική Γλώσσα(Γ.Π)

0,70
1,02
0,93
12,47
14,76
15,28
32,11
29,68
30,28
24,15
20,76
21,20
28,57
30,42
29,85
1,98
3,32
2,43
Ιστορία (Γ.Π)
7,93
8,48
7,83
16,54
13,96
15,65
17,70
14,53
16,33
12,30
10,12
11,29
30,69
32,18
30,92
14,81
20,69
17,96
Μαθηματικά (Γ.Π)
12,92
18
32,88
14,64
16,46
15,75
13.69
13,98
10,09
 9,65
9,31
5,83
26,02
23,4
15,69
23,06
18,82
19,75
Φυσική (Γ.Π)
24,06
20,33
9,79
18,52
21,61
14,35
13.5
17,83
13,82
8,04
10,73
9,58
24,24
22,71
31,68
11,60
6,77
20,75
Βιολογία (Γ.Π)
3,34
14,57
16,48
13,7
20,39
19,71
18.15
19,73
16,92
13,45
13,43
10,82
41,82
28,64
28,95
9,49
3,21
7,10
Αρχαία (Θεωρητ.)
3,39
2,63
2,24
13,91
10,96
11,7
17.55
15,98
16,58
14,46
13,47
11,53
35,82
37,38
31,98
14,83
19,56
25,95
Λατινικά (Θεωρητ.)
11,23
15,12
6,68
16,98
18,11
14,09
15.09
15,57
16,38
11,04
11,25
12,56
25,65
25,36
24,79
19,98
14,56
25,46
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρ.)
3,60
1,89
3,17
16,24
10,4
14,62
25.73
21,27
26,67
19,22
19,82
19,50
31,52
39,63
31,54
3,65
6,95
4,46
Ιστορία (Θεωρ.)
5,39
7,62
5,43
10,46
13,51
12,1
13.14
14,56
14,29
11,65
11,10
10,95
45,72
32,62
34,71
13,61
20,58
22,49
Βιολογία (Θετ.)
5,22
17,75
23,35
15,96
24,78
33,2
20.18
16,99
16,81
13,04
9,74
7,45
26,39
21,24
13,16
19,18
9,48
6,00
Μαθηματικά (Θετ.)
10,12
9,72
17,70
17,69
28,48
19,63
17.86
19,88
17,36
12,15
9,57
10,11
21,69
19,27
19,40
20,46
13,04
15,76
Φυσική (Θετ.)
24
29,31
15,38
30,27
27,14
22,25
18.62
15,88
18,14
7,78
7,75
10,48
13,13
14,41
20,51
6,18
5,48
13,22
Χημεία (Θετ.)
29,35
22,95
34,97
21,37
22,59
22,67
13.83
14,62
11,35
7,56
8,53
5,96
18,16
22,93
15,8
9,70
8,36
9,22
Ηλεκτρολογία (Τεχν.Ι)
27,52
21,63
37,11
25,04
24,72
25,4
16.91
19,09
13,87
9,95
9,09
8,28
15,25
16,36
12,07
5,30
9,09
3,24
Μαθηματικά (Τεχν.I)
4,47
4,53
13,12
9,76
16,15
14,38
11.75
15,24
14,38
8,94
10,16
11,51
22,01
22,68
21,4
43,04
31,21
25,17
Φυσική (Τεχν.I)
11,92
17,81
12,99
20,19
20,36
17,32
16.88
16,18
16,96
11,09
10,54
10,64
24,50
20,72
23,12
15,39
14,36
18,95
Χημεία-Βιοχημεία (τεχν.I)
14,21
11,81
21,98
18,51
20,9
22,34
15.2
14,9
18,01
12,56
11,09
8,46
23,14
23,81
20,18
16,36
17,45
9,00
Μαθηματικά (Τεχν.II)
1,32
1,68
3,83
4,03
8,09
6,66
7.09
10,09
8,69
7,28
7,31
7,24
24,59
28,78
24,1
55,66
44,02
49,46
Φυσική (Τεχν.II)
4,7
6,92
3,15
13,22
11,88
7,02
16.49
12,83
9,5
12,49
10,57
7,70
35,96
37,52
30,53
17,1
20,25
42,07
Αρχές Οργάνωσης (τεχν.II)
10,48
8,13
10,33
17,51
16,09
13,72
23.87
22,59
18,12
21,37
18,33
16,59
25,64
33,00
38,36
1,1
1,83
2,84
Ανάπτυξη εφαρμογών (τεχν.II)
4,53
18,82
16,08
8,67
18,94
17,38
10.97
16,30
13,52
8,9
10,15
7,99
30,92
25,81
24,61
35,99
9,95
20,39
Αρχές Οικ. Θεωρ. (Επιλογής)
13,05
18,31
13,60
19,74
18,34
15,06
17.79
13,07
14,29
11,56
8,55
9,47
30,71
28,06
29,8
7,11
13,65
17,76


Συγκριτικός Πίνακας της γραπτής βαθμολογίας των Μαθητών Γ΄Λυκείου έτους 2004 σε σύγκριση με το 2001, 2002 και 2003 κατά μάθημα με βάση το 10
Βαθμοί
0 - 9,9
10 - 20
Σχολ. Έτος -->
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
31.05
30.55
33,75
32,29
68.95
69.45
66,25
67,7
Ιστορία (Γ.Π)
51.58
45.50
52,88
48,88
48.42
54.50
47,12
51,11
Μαθηματικά & Στοιχ. στατιστικής (Γ.Π)
40.54
49.08
42,23
35,44
59.46
50.92
57,77
64,55
Φυσική (Γ.Π)
29.77
35.85
29,49
52,44
70.23
64.15
70,51
47,55
Βιολογία (Γ.Π)
42.22
51.32
31,86
36,06
57.78
48.68
68,14
63,93
Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής)
49.00
50.66
56,94
57,93
51.00
49.34
43,06
42,06
Λατινικά (Θεωρητικής)
34.92
45.64
39,93
50,26
65.08
54.36
60,07
49,73
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής)
45.78
35.18
46,58
36,01
54.22
64.82
53,42
63,98
Ιστορία (Θεωρητικής)
40.52
59.34
53,20
57,21
59.48
40.66
46,80
42,98
Βιολογία (Θετικής)
32.56
45.58
30,72
19,17
67.44
54.42
69,28
80,82
Μαθηματικά (Θετικής)
33.35
42.15
32,32
35,17
66.65
57.85
67,68
64,82
Φυσική (Θετικής)
23.80
19.32
19,90
33,73
76.20
80.68
80,10
66,26
Χημεία (Θετικής)
23.92
27.86
31,29
25,02
76.08
72.14
68,71
74,97
Ηλεκτρολογία (Τεχνολογικής Ι)
29.58
20.56
25,45
15,31
70.42
79.44
74,55
84,68
Μαθηματικά (Τεχνολογικής Ι)
52.63
65.06
53,90
46,58
47.37
34.94
46,10
53,41
Φυσική (Τεχνολογικής Ι)
41.69
39.90
35,09
42,05
58.31
60.1
64,91
57,94
Χημεία - Βιοχημεία (Τεχνολογικής Ι)
40.67
39.50
41,27
29,18
59.33
60.50
58,73
70,81
Μαθηματικά (Τεχνολογικής ΙΙ)
70.49
80.26
72,81
73,56
29.51
19.74
27,19
26,43
Φυσική (Τεχνολογικής ΙΙ)
55.93
53.07
57,78
72,6
44.07
46.93
42,21
27,39
Αρχές Οργάνωσης &Διοικ. Επιχ.(Τεχνολογικής ΙΙ)
35.17
26.75
34,83
41,21
64.83
73.25
65,17
58,78
Ανάπτυξη εφαρμογών... (Τεχνολογικής ΙΙ)
47.49
66.91
35,77
45,00
52.51
33.09
64,23
54,99
Αρχές Οικ. Θεωρίας (Επιλογής)
49.92
37.83
41,71
45,57
50.08
62.17
58,29
52,42


Συγκριτικός Πίνακας με το ποσοστό των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν, των Μαθητών Γ΄Λυκείου έτους 2003 σε σύγκριση με το 2001 και 2002 κατά μάθημα
Μάθημα
Ποσοστό γραπτών %
Σχολ. Έτος -->
2001
2002
2003
2004
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
25,93
26,32
26,42
21,95
Ιστορία (Γ.Π)
17,85
16,13
14,05
8,96
Μαθηματικά & Στοιχ. στατιστικής (Γ.Π)
3,2
2,97
2,69
1,93
Φυσική (Γ.Π)
2,1
1,65
1,60
1,36
Βιολογία (Γ.Π)
11,41
2,85
3,74
1,39
Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής)
10,29
7,56
8,48
6,87
Λατινικά (Θεωρητικής)
2,02
1,44
1,34
1,21
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής)
27,24
27,80
27,01
21,99
Ιστορία (Θεωρητικής)
15,65
16,93
14,53
13,53
Βιολογία (Θετικής)
8,16
6,86
5,88
1,98
Μαθηματικά (Θετικής)
3,06
3,60
2,60
2,93
Φυσική (Θετικής)
3,5
1,26
0,95
1,90
Χημεία (Θετικής)
2,01
0,94
1,37
0,89
Ηλεκτρολογία (Τεχνολογικής Ι)
1,59
2,48
2,00
0,36
Μαθηματικά (Τεχνολογικής Ι)
3,67
2,64
1,81
2,15
Φυσική (Τεχνολογικής Ι)
3,63
1,65
1,45
0,90
Χημεία - Βιοχημεία (Τεχνολογικής Ι)
2,25
1,15
0,18
0,18
Μαθηματικά (Τεχνολογικής ΙΙ)
2,60
2,40
1,88
1,95
Φυσική (Τεχνολογικής ΙΙ)
3,82
1,58
1,10
1,13
Αρχές Οργάνωσης &Διοικ. Επιχ.(Τεχνολογικής ΙΙ)
6,12
7,53
4,30
3,59
Ανάπτυξη εφαρμογών... (Τεχνολογικής ΙΙ)
8,31
8,03
3,39
2,42
Αρχές Οικ. Θεωρίας (Επιλογής)
4,25
4,53
2,53
2,29


Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης Μαθητών Γ΄ Λυκείου έτους 2004, στα ειδικά Μαθήματα
-
0 - <05
05 - <10
10 - <12
12 - <15
15 - <18
18 - 20
0 - <10
10 - 20
Μάθημα
Σύν.
Εξετ.
-
%
-
%
-
%
-
%
-
%
-
%
-
%
-
%
Ελεύθερο σχέδιο
3676
199
5,41
859
23,36
884
24,04
1138
30,98
511
13,90
84
2,28
1058
28,78
2618
71,71
Γραμμικό σχέδιο
3565
615
17,25
774
21,71
471
13,21
814
22,83
707
19,83
184
5,16
1389
38,96
2176
61,03
Αγγλικά
12537
1949
15,54
3510
27,99
1851
14,76
2660
21,21
2043
16,29
524
4,17
5459
43,64
7078
56,45
Γαλλικά
1456
139
9,54
438
30,08
246
16,89
349
23,96
244
16,75
40
2,74
577
39,62
879
60,37
Γερμανικά
927
204
22,00
286
30,85
145
15,64
163
17,58
103
11,11
26
2,80
490
52,85
437
47,14
Ιταλικά
269
68
25,27
81
30,11
38
14,12
48
17,84
23
8,55
11
4,08
149
55,39
120
44,60
Ισπανικά
84
3
3,57
6
7,14
7
8,33
16
19,04
25
29,76
27
32,14
9
10,71
75
89,28
Αρμονία
691
230
33,28
152
21,99
80
11,57
117
16,93
83
12,01
29
4,19
382
55,28
309
44,71
Έλεγχος μουσικών
Ακουστικών ικανοτήτων
688
15
2,18
171
24,85
111
16,13
184
26,74
147
21,36
60
8,72
186
27,03
502
72,96
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors