Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Πανελλαδικές 08 Στατιστικά Εξετάσεων Στατιστικά Πανελλαδικών 2003

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2002 - 2003

Παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών 2003 για όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν πανελλαδικά όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε και τα ποσοστά των ετών2004 και 2005.

Κλιμάκωση Βαθμολογίας επί του συνόλου των εξετασθέντων ανα κατεύθυνση
Κλίμακα Βαθμολογίας
Θεωρητική Κατεύθυνση
Θετική Κατεύθυνση
Τεχνολογική Κατεύθυνση Ι
Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ
Αριθμός Εξετασθέντων
Αριθμός Εξετασθέντων
Αριθμός Εξετασθέντων
Αριθμός Εξετασθέντων
19 - 20
216
907
8
291
18 - 18,9
1089
2646
44
1422
17 - 17,9
1519
2426
57
2025
16 - 16,9
1714
1977
45
2296
15 - 15,9
2002
1583
59
2492
14 - 14,9
2166
1314
36
2622
13 - 13,9
2184
1104
42
2785
12 - 12,9
2444
900
35
2797
11 - 11,9
2723
770
33
3031
10 - 10,9
2915
693
32
3127
9 - 9,9
3058
606
31
3300
8 - 8,9
3058
445
26
3494
7 - 7,9
3052
393
23
3358
5 - 6,9
5039
604
56
4879
0,1 - 4,9
1321
280
26
872
Σύνολο
34500
16628
553
38791

Πίνακας κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης Μαθητών Γ΄ Λυκείου έτους 2003, σε σύγκριση με το 2001 και 2002 κατά μάθημα
Βαθμοί
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
5 - 9,9
0 - 4,9
Σχολ. Έτος->
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
0,93
0,70
1,02
14,1
12,47
14,76
31,27
32,11
29,68
22,64
24,15
20,76
29,27
28,57
30,42
1,77
1,98
3,32
Ιστορία (Γ.Π)
6,41
7,93
8,48
12,97
16,54
13,96
16,04
17,70
14,53
2,98
12,30
10,12
34,32
30,69
32,18
17,02
14,81
20,69
Μαθηματικά (Γ.Π)
17,25
12,92
18
14,65
14,64
16,46
17,13
13.69
13,98
10,42
 9,65
9,31
25,09
26,02
23,4
15,4
23,06
18,82
Φυσική (Γ.Π)
23,92
24,06
20,33
18,97
18,52
21,61
16,6
13.5
17,83
10,73
8,04
10,73
24,8
24,24
22,71
4,96
11,60
6,77
Βιολογία (Γ.Π)
7,64
3,34
14,57
19,84
13,7
20,39
18,6
18.15
19,73
11,69
13,45
13,43
28,23
41,82
28,64
14
9,49
3,21
Αρχαία (Θεωρητ.)
3,2
3,39
2,63
13,33
13,91
10,96
19,33
17.55
15,98
15,13
14,46
13,47
37,86
35,82
37,38
11,1
14,83
19,56
Λατινικά (Θεωρητ.)
17,28
11,23
15,12
20,18
16,98
18,11
16,87
15.09
15,57
10,73
11,04
11,25
23,19
25,65
25,36
11,7
19,98
14,56
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρ.)
1,7
3,60
1,89
9,43
16,24
10,4
22,2
25.73
21,27
20,89
19,22
19,82
41,01
31,52
39,63
4,75
3,65
6,95
Ιστορία (Θεωρ.)
10,67
5,39
7,62
18,04
10,46
13,51
18,2
13.14
14,56
12,55
11,65
11,10
31,31
45,72
32,62
9,2
13,61
20,58
Βιολογία (Θετ.)
14,77
5,22
17,75
23,29
15,96
24,78
18,99
20.18
16,99
10,37
13,04
9,74
19,78
26,39
21,24
12,8
19,18
9,48
Μαθηματικά (Θετ.)
17,25
10,12
9,72
22,77
17,69
28,48
16,67
17.86
19,88
9,95
12,15
9,57
20,43
21,69
19,27
12,9
20,46
13,04
Φυσική (Θετ.)
34,85
24
29,31
21,19
30,27
27,14
12,99
18.62
15,88
7,16
7,78
7,75
18,33
13,13
14,41
5,45
6,18
5,48
Χημεία (Θετ.)
30,66
29,35
22,95
23,03
21,37
22,59
14,39
13.83
14,62
7,99
7,56
8,53
17,01
18,16
22,93
6,89
9,70
8,36
Ηλεκτρολογία (Τεχν.)
21,88
27,52
21,63
19,89
25,04
24,72
19,09
16.91
19,09
9,54
9,95
9,09
22,28
15,25
16,36
7,29
5,30
9,09
Μαθηματικά (Τεχν.)
7,08
4,47
4,53
14,04
9,76
16,15
15,87
11.75
15,24
10,36
8,94
10,16
25,06
22,01
22,68
27,6
43,04
31,21
Φυσική (Τεχν.)
20,38
11,92
17,81
17,14
20,19
20,36
12,07
16.88
16,18
8,7
11,09
10,54
27,53
24,50
20,72
14,2
15,39
14,36
Χημεία-Βιοχημεία (τεχν.)
13,11
14,21
11,81
15,89
18,51
20,9
19,33
15.2
14,9
10,99
12,56
11,09
32,58
23,14
23,81
8,07
16,36
17,45
Μαθηματικά (Τεχν.)
3,01
1,32
1,68
7,53
4,03
8,09
10,26
7.09
10,09
8,68
7,28
7,31
33,68
24,59
28,78
36,8
55,66
44,02
Φυσική (Τεχν.)
9,4
4,7
6,92
12,04
13,22
11,88
12,56
16.49
12,83
10,05
12,49
10,57
41,44
35,96
37,52
14,5
17,1
20,25
Αρχές Οργάνωσης (τεχν.)
11,84
10,48
8,13
15,33
17,51
16,09
20,43
23.87
22,59
17,21
21,37
18,33
33,03
25,64
33,00
2,13
1,1
1,83
Ανάπτυξη εφαρμογών (τεχν.)
14,25
4,53
18,82
14,88
8,67
18,94
13,47
10.97
16,30
9,89
8,9
10,15
35,77
30,92
25,81
11,7
35,99
9,95
Αρχές Οικ. Θεωρ. (Επιλογής)
7,05
13,05
18,31
13,78
19,74
18,34
17,09
17.79
13,07
12,15
11,56
8,55
36,77
30,71
28,06
13,1
7,11
13,65


Συγκριτικός Πίνακας της γραπτής βαθμολογίας των Μαθητών Γ΄Λυκείου έτους 2003 σε σύγκριση με το 2001 και 2002 κατά μάθημα με βάση το 10
Βαθμοί
0 - 9,9
10 - 20
Σχολ. Έτος -->
2001
2002
2003
2001
2002
2003
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
31.05
30.55
33,75
68.95
69.45
66,25
Ιστορία (Γ.Π)
51.58
45.50
52,88
48.42
54.50
47,12
Μαθηματικά & Στοιχ. στατιστικής (Γ.Π)
40.54
49.08
42,23
59.46
50.92
57,77
Φυσική (Γ.Π)
29.77
35.85
29,49
70.23
64.15
70,51
Βιολογία (Γ.Π)
42.22
51.32
31,86
57.78
48.68
68,14
Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής)
49.00
50.66
56,94
51.00
49.34
43,06
Λατινικά (Θεωρητικής)
34.92
45.64
39,93
65.08
54.36
60,07
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής)
45.78
35.18
46,58
54.22
64.82
53,42
Ιστορία (Θεωρητικής)
40.52
59.34
53,20
59.48
40.66
46,80
Βιολογία (Θετικής)
32.56
45.58
30,72
67.44
54.42
69,28
Μαθηματικά (Θετικής)
33.35
42.15
32,32
66.65
57.85
67,68
Φυσική (Θετικής)
23.80
19.32
19,90
76.20
80.68
80,10
Χημεία (Θετικής)
23.92
27.86
31,29
76.08
72.14
68,71
Ηλεκτρολογία (Τεχνολογικής Ι)
29.58
20.56
25,45
70.42
79.44
74,55
Μαθηματικά (Τεχνολογικής Ι)
52.63
65.06
53,90
47.37
34.94
46,10
Φυσική (Τεχνολογικής Ι)
41.69
39.90
35,09
58.31
60.1
64,91
Χημεία - Βιοχημεία (Τεχνολογικής Ι)
40.67
39.50
41,27
59.33
60.50
58,73
Μαθηματικά (Τεχνολογικής ΙΙ)
70.49
80.26
72,81
29.51
19.74
27,19
Φυσική (Τεχνολογικής ΙΙ)
55.93
53.07
57,78
44.07
46.93
42,21
Αρχές Οργάνωσης &Διοικ. Επιχ.(Τεχνολογικής ΙΙ)
35.17
26.75
34,83
64.83
73.25
65,17
Ανάπτυξη εφαρμογών... (Τεχνολογικής ΙΙ)
47.49
66.91
35,77
52.51
33.09
64,23
Αρχές Οικ. Θεωρίας (Επιλογής)
49.92
37.83
41,71
50.08
62.17
58,29


Συγκριτικός Πίνακας με το ποσοστό των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν, των Μαθητών Γ΄Λυκείου έτους 2003 σε σύγκριση με το 2001 και 2002 κατά μάθημα.
Μάθημα
Ποσοστό γραπτών %
Σχολ. Έτος -->
2001
2002
2003
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)
25,93
26,32
26,42
Ιστορία (Γ.Π)
17,85
16,13
14,05
Μαθηματικά & Στοιχ. στατιστικής (Γ.Π)
3,2
2,97
2,69
Φυσική (Γ.Π)
2,1
1,65
1,60
Βιολογία (Γ.Π)
11,41
2,85
3,74
Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής)
10,29
7,56
8,48
Λατινικά (Θεωρητικής)
2,02
1,44
1,34
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής)
27,24
27,80
27,01
Ιστορία (Θεωρητικής)
15,65
16,93
14,53
Βιολογία (Θετικής)
8,16
6,86
5,88
Μαθηματικά (Θετικής)
3,06
3,60
2,60
Φυσική (Θετικής)
3,5
1,26
0,95
Χημεία (Θετικής)
2,01
0,94
1,37
Ηλεκτρολογία (Τεχνολογικής Ι)
1,59
2,48
2,00
Μαθηματικά (Τεχνολογικής Ι)
3,67
2,64
1,81
Φυσική (Τεχνολογικής Ι)
3,63
1,65
1,45
Χημεία - Βιοχημεία (Τεχνολογικής Ι)
2,25
1,15
0,18
Μαθηματικά (Τεχνολογικής ΙΙ)
2,60
2,40
1,88
Φυσική (Τεχνολογικής ΙΙ)
3,82
1,58
1,10
Αρχές Οργάνωσης &Διοικ. Επιχ.(Τεχνολογικής ΙΙ)
6,12
7,53
4,30
Ανάπτυξη εφαρμογών... (Τεχνολογικής ΙΙ)
8,31
8,03
3,39
Αρχές Οικ. Θεωρίας (Επιλογής)
4,25
4,53
2,53
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors